Home » , » Làm Thế Nào Tính Thời Gian Trôi Trong PHP

Làm Thế Nào Tính Thời Gian Trôi Trong PHP

Đăng bởi: Code.Elite.Vn

Đây là hàm đơn giản để chúng ta tính thời gian tính ngược trong php các bạn tham khảo nhé.

//Lấy giờ trên máy$timezone "Asia/Ho_Chi_Minh";
if(function_exists('date_default_timezone_set')) date_default_timezone_set($timezone);//Dùng hàm tính song và trả kết quả
function giveTimes($StarDate,$OutDate,$ext=NULL)
{
    $diff abs(strtotime($OutDate) - strtotime($StarDate));
        
    //$years = floor($diff / (365*60*60*24));
    //$months = floor(($diff - $years * 365*60*60*24) / (30*60*60*24));
    $days floor(($diff $years 365*60*60*24 $months*30*60*60*24)/ (60*60*24));
    $hours floor(($diff $years 365*60*60*24 $months*30*60*60*24 $days*60*60*24)/ (60*60));
    $minutes floor(($diff $years 365*60*60*24 $months*30*60*60*24 $days*60*60*24 $hours*60*60)/ 60);
    //$seconds = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24 - $days*60*60*24 - $hours*60*60 - $minutes*60));
    //echo "<br />".$years." years, ".$months." months, ".$days." days, ".$hours." hours, ".$minutes." minutes, ".$seconds." seconds";
    if($ext=='p'){
        // Trả kết quả là phút. các bạn có thể thay if bằng switch
        if($days 0)
        {
            $days=($days*24)*60;//ngay doi ra phut
                
        }
        $hours=$hours*60;//gio doi ra phút
        // TRA VE KET QUA LÀ
        return $fulldate=$days+$hours+$minutes;
    }
    if($ext=='h'){
        if($days 0)
        {
            $days=($days*24)*60;//ngay doi ra phut

        }
        $hours=($hours*60);//gio doi ra phút
        // Trả kết quả là phút.
        return $fulldate=ceil(($days+$hours+$minutes)/60);
    }
}// gọi hàm giveTimes()echo giveTimes('Ngày và time bắt đầu''Ngày và time kết thúc','p');nếu $ext='h'trả ra giờ
$ext='p'trả ra phút 0 comments:

Post a Comment