Home » » Hướng dẫn chặn các tài khoản bình thường truy vấn vào thư mục và tập tin

Hướng dẫn chặn các tài khoản bình thường truy vấn vào thư mục và tập tin

Đăng bởi: Code.Elite.Vn

Tôi đã giải quyết vấn đề này bằng cách thay đổi một chút những quy trình mà đề cập trong câu hỏi này. Về căn bản thay vì nhập vào "Từ chối" trong quản trị, tôi đã chọn riêng từng quyền riêng rẽ mà muốn từ chối, tôi cũng không rõ tại sao lại phải làm như vậy.
Trước tiên, tôi đã xóa người dùng B và tạo lại người dùng B và để xóa mọi quyền của tài khoản này. Sau đó, tôi đã làm theo những bước cần sửa đổi.
  1. Sử dụng quyền tài khoản cao nhất như "Administrator",  C:\Users and right-click on the "User A" folder. Select "Properties."
  2. Trong  "User A Properties" window that appears, chọn vào tab "Security" tab.
  3. Chọn  "Edit.." để thay đổi quyền.
  4. Trong  "Permissions for User B" chọn  "Group or User Names," và chọn user B.
  5. Chọn "Permissions for User B", chọn  "Deny" column for the "Read & Execute," "Modify," "List Folder Contents," "Read," and "Write" rows. Click "OK."
Hệ thống sẽ bắt đầu trong vài phút
Chúc các bạn thay đổi thành công khi chọn lại quyền trong tài khoản window nhé.0 comments:

Post a Comment