Home » » Hướng dẫn cách gán số điện thoại vào bàn lập trình kx t880mx

Hướng dẫn cách gán số điện thoại vào bàn lập trình kx t880mx

Đăng bởi: Code.Elite.Vn

Dưới đây là một vài thao tác đơn giản để gán số vào bàn phím lập trình điện thoại kx t880mx cho các bạn đi sau khỏi phải mất công mệt người với cái lập trình điện thoại này.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TS880,T76XX,DT3xx

Gán trạng thái máy nhánh
- P/DSS/1/mn/store

Gán trang thái CO
- P/DSS/0/thứ tự CO/store

Gán số quay nhanh
- P/DSS/2/so quay nhanh/store

chức năng quay số gọi đến

- P/DSS/54/store


Khi cài đặt phải lắp 3 pin AA vào và máy ở trạng thái không gọi, không nghe.

1)    Cài đặt thời gian hiển thị cho máy.
Nhấn phím “Program/Exit”
Sau đó nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Set clock ?”, nhấn phím “OK”
Nhập năm cài đặt cho máy ( 2 số).
Ví dụ: năm 2010. Ta chỉ cần nhập “1” “0”
Nhấn phím “OK”
Nhập 2 số cho giờ, 2 số cho phút.
Ví dụ: 9:30. Ta nhấn [0] [9] [3] [0]
Nhấn phím “OK”
Nhấn phím “#” để chọn chế độ giờ “AM” hay “PM” hoặc “24 giờ”
Nhấn phím “OK”
Nhập 2 số cho ngày, 2 số cho tháng.
Ví dụ: ngày 15 tháng 12. Ta nhấn [1] [5] [1] [2]
Nhấn phím “OK”. Sau đó nhấn phím “Program/exit” để thoát khỏi chương trình.

2)    Chọn chế độ quay số.
Nhấn phím “Program/Exit”
Sau đó nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Program ?”, nhấn phím “OK”
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Set dial mode ?”, nhấn phím “OK”
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” để chọn chế độ quay số “Tone” hay “Pulse”
Nhấn phím “OK”, nhấn phím “Program/exit” để thoát.

3)    Lưu mã vùng.
Nhấn phím “Program/Exit”
Sau đó nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Progam ?”, nhấn phím “OK”
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Set area code ?” , nhấn phím “OK”
Nhập mã vùng ( tới đa 8 chữ số)
Nhấn phím “OK”, sau đó nhấn phím “Program/Exit” để thoát.

4)    Xóa mã vùng đã lưu.
Nhấn phím “Program/Exit”
Sau đó nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Progam ?”, nhấn phím “OK”
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Set area code ?” , nhấn phím “OK”
Nhấn phím “Clear” để xóa
Nhấn phím “OK”, sau đó nhấn phím “Program/Exit” để thoát.

5)    Chức năng xem, gọi lại số đã gọi ( lưu 20 số đã gọi gần nhất).
Nhấn phím “Redial”
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” để xem lại các số đã gọi gần nhất.
Nếu thấy số đã gọi gần nhất muốn gọi lại thì
Ta chỉ cần nhấc tay nghe lên hay nhấn phím “Sp-phone” để gọi lại.
Nếu muốn xóa số đã gọi.
Ta chỉ cần nhấn phím “Clear” để xóa.
Nhấn phím “Program/Exit” để thoát.

6)    Chức năng Pause ( sử dụng cho PBX hay chức năng gọi liên tỉnh di động).
Ví dụ: Nếu trong tổng đài nội bộ muốn gọi ra ngoài nhấn phím “9” để lấy đường trung kế sau đó quay số cần gọi.
Sử dụng chức năng Pause.
Nhấn phím [9] [Pause]
Quay số cần gọi.
Nhấc tay nghe lên hay nhấn phím “Sp-phone”

7)    Bật tắt chức năng khóa bàn phím.
Khóa bàn phím.
Nhấn phím “Dial lock/Hold” màn hình hiện “Enter password ----“
Nhập 4 số cho mã PIN “ mặc định của nhà sản xuất là  [1] [1] [1] [1]”
Nhấn phím “OK” khi đó màn hình hiện chiếc chìa khóa.
Khi khóa bàn phím mà chúng ta nhấn phím quay số thì màn hình hiện dòng chữ “Dial lock”
Hủy chức năng khóa bàn phím.
Nhấn phím “Dial lock/Hold” màn hình hiện “Enter password ----“
Nhập 4 số cho mã PIN “ mặc định của nhà sản xuất là  [1] [1] [1] [1]”
Nhấn phím “OK” khi đó màn hình sẽ không còn biểu tượng chiếc chìa khóa.

8)    Lưu số nhớ nhanh trên các phím quay nhanh ( tối đa 20 số)
Nhấn phím “Program/Exit”.
Sau đó nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Save one touch ?”, nhấn phím “OK”
Nhập tên cho số điện thoại cần lưu, nhấn phím “OK”
Nhập số điện thoại cần lưu, nhấn phím “OK”
Nhấn phím nhớ nhanh ( dãy phím bên phải)
Nhấn phím “Program/Exit” để thoát khỏi chương trình.
Muốn xóa số quay nhanh.
Nhấn vị trí nhớ của số đã lưu cần xóa.
Nhấn phím “Clear”, nhấn phím “OK” để xóa.
Gọi điện thoại từ số nhớ nhanh.
Nhấc tay nghe lên hay nhấn phím “Sp-phone”.
Nhấn vị trí nhớ lưu số cần gọi.

9)    Lưu số nhớ nhanh trên phím nhớ nhanh đã lưu số.
Nhấn phím “Program/Exit”.
Sau đó nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Save one touch ?”, nhấn phím “OK”
Nhập tên cho số điện thoại cần lưu, nhấn phím “OK”
Nhập số điện thoại cần lưu, nhấn phím “OK”
Nhấn phím “Auto/Lower”, sau đó nhấn phím nhớ nhanh ( dãy phím bên phải)
Nhấn phím “Program/Exit” để thoát khỏi chương trình.
Muốn xóa số quay nhanh.
Nhấn phím “Auto/Lower”
Nhấn vị trí nhớ của số đã lưu cần xóa.
Nhấn phím “Clear”, nhấn phím “OK” để xóa.
Gọi điện thoại từ số nhớ nhanh.
Nhấc tay nghe lên hay nhấn phím “Sp-phone”.
Nhấn phím “Auto/Lower”
Nhấn vị trí nhớ lưu số cần gọi.

10)    Lưu số nhớ nhanh trên các phím số của bàn phím ( 0 đến 9)
Nhấn phím “Program/Exit”.
Sau đó nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Save speed dial ?”, nhấn phím “OK”
Nhập tên cho số điện thoại cần lưu, nhấn phím “OK”
Nhập số điện thoại cần lưu, nhấn phím “OK”
Nhấn phím nhớ nhanh ( các phím số 0 đến 9)
Nhấn phím “Program/Exit” để thoát khỏi chương trình.
Muốn xóa số quay nhanh.
Nhấn phím “Auto/Lower”
Nhấn vị trí nhớ ( phím số 0 đến 9) của số đã lưu cần xóa.
Nhấn phím “Clear”, nhấn phím “OK” để xóa.
Gọi điện thoại từ số nhớ nhanh.
Nhấc tay nghe lên hay nhấn phím “Sp-phone”.
Nhấn phím “Auto/Lower”
Nhấn vị trí nhớ lưu số cần gọi.

11)    Lưu số điện thoại vào danh bạ ( lưu tố đa 50 số)
Nhấn phím “Program/Exit”
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện  “Save phonebook ?”, nhấn phím “OK”
Nhập tên cho số điện thoại cần lưu, nhấn phím “OK”
Nhập số điện thoại cần lưu, nhấn phím “Ok”
Nhấn phím “Program/Exit” để thoát khỏi chương trình.

12)    Tìm số điện thoại lưu trong danh bạ.
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống”  để vào mục danh bạ.
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” để dò tìm số lưu trong danh bạ
Khi màn hình hiện số điện thoại lưu trong danh bạ cần tìm mà ta muốn gọi.
Chỉ cần nhấc tay nghe lên hay nhấn phím “Sp-phone” thì máy sẽ tự động quay số.
13)    Sửa số điện thoại lưu tronng danh bạ.

Nhấn phím “mũi tên lên, xuống”  để vào mục danh bạ.
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” để dò tìm số lưu trong danh bạ
Khi màn hình hiện số điện thoại lưu trong danh bạ cần tìm mà ta muốn sửa thông tin.
Nhấn phím “OK”
Màn hình hiện tên và nhấp nháy khi đó ta chỉ cần xóa và nhập lại tên khác, nhấn phím “OK”
Màn hình hiện số điện thoại và nhấp nháy khi đó ta chỉ cần nhập lại số điện thoại khác cần lưu, nhấn phím “OK”

14)    Muốn xóa số lưu trong danh bạ.
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống”  để vào mục danh bạ.
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” để dò tìm số lưu trong danh bạ mà ta muốn xóa.
Nhấn phím “Clear” để xóa., nhấn phím “OK” để xác nhận việc xóa số.
Nhấn phím “Program/Exit”

15)    Chức năng giới hạn cuộc gọi.
Nhấn phím “Program/Exit”
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Program ?”, nhấn phím “OK”
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Call restrict ?”, nhấn phím “OK”
Màn hình hiện “Enter Password ----“, nếu mã PIN khác “1111”
Nhập “ 4 số cho mã PIN mới”, nhấn phím “OK”
Màn hình hiện ‘Restrict No. --“, nhập số cần giới hạn, nhấn phím “OK”
Ví dụ: bạn muốn giới hạn gọi liên tỉnh, di động. Ta chỉ cần nhập số [0], rồi nhấn phím “OK”
Nhấn phím “Program/Exit” để xóa khỏi chương trình.

16)    Xóa số giới hạn.
Nhấn phím “Program/Exit”
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Program ?”, nhấn phím “OK”
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Call restrict ?”, nhấn phím “OK”
Màn hình hiện “Enter Password ----“, nếu mã PIN khác “1111”
Nhập “ 4 số cho mã PIN mới”, nhấn phím “OK”
Màn hình hiện ‘Restrict No. --“, nhấn phím “Clear”, nhấn phím “OK”

17)    Chuyển đổi Password (mã PIN của máy)
Mặc định của máy là “1111”
Nhấn phím “Program/Exit”.
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” đến khi màn hình hiện “Program ?”, nhấn phím “OK”
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống”  đến khi màn hình hiện “Change password ?”, nhấn phím “OK”
Nhập 4 số cho password cũ “ default là 1111”, nhấn phím “OK”
Nhập 4 số cho password mới, nhấn phím “OK”
Nhấn phím “Program/Exit” để thoát khỏi chương trình.

18)    Xem, gọi lại, xóa và lưu số gọi đến.
Xem số gọi đến ( lưu 50 số)
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” để vào danh mục số gọi đến.
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” để tìm xem số gọi đến lưu trong máy.
Nếu muốn gọi lại ta chỉ cần nhấc tay nghe lên hay nhấn phím “Sp-phone” để gọi.
Xóa số gọi đến.
Khi tìm thấy số gọi đến cần xóa khỏi danh sách, ta nhấn phím “Clear’, nhấn phím “OK” để xóa.
Muốn xóa tất cả số gọi đến.
Ta nhấn phím “Clear” đến khi màn hình hiện “All erase ?”, nhấn phím “OK”
Lưu số gọi đến vào danh bạ.
Sau khi tìm thấy số gọi đến cần lưu vào danh bạ.
Nhấn phím “ OK” để chọn, sau đó ta có thể sửa đổi số gọi đến.
Nhấn phím “OK” để lưu.
Nhập tên cho số điện thoại cần lưu, nhấn phím “OK” để lưu.
Nhấn phím “danh bạ’ đến khi màn hình hiện “Phonebook ?”, nhấn phím “OK”
Nhấn phím “Program/Exit” để thoát khỏi chương trình.

19)  Xem lại cuộc gọi nhỡ
Nhấn phím “mũi tên lên, xuống” để xem cuộc gọi nhỡ, khi màn hình báo có cuộc gọi nhỡ

Với những bước hướng dẫn căn bản này sẽ giúp cho các bạn làm việc được hiệu quả và nhanh chóng trong vấn để thiết lập lại cách gán điện thoại vào bàn phím lập trình nhéChúc các bạn lập trình điện thoại làm việc hiệu quả và thành công trong công việc nhé0 comments:

Post a Comment